1 Ministar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanović i Ministar za ljudska i manjinska prava Ferhat  Dinoša  sa delegacijom, učestvovali su u studijskoj posjeti Njemačkoj, na poziv Katoličkog duhovnog centra »SANCTAE CRUSIS« Sukuruć i Franjevačke misije sestara Waldbreitbach iz Njemačke. Posjeta je bila organizovana u periodu od 13. do 20.februara 2011. godine. Delegaciju Crne Gore tokom posjete Njemačkoj sačinjavali su i Snežana Mijušković, pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja, Dragan Đukanović, savjetnik ministra rada i socijalnog staranja, Senka Klikovac, savjetnik ministra zdravlja, Katarina Pecović, samostalni savjetnik II u ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Vaselj Dušaj, direktor Zavoda „Komanski most "- Podgorica, Jasna Popović, predstavnik Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine - Podgorica, Željko Darmanović, direktor Centra „1 jun"- Podgorica, Vukica Jelić, direktor Biroa rada Podgorica, Slavica Radusinović, savjetnik direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Gzim Hajdinaga, predsjednik Opštine Ulcinj i Jelena Gluščević, predstavnik Glavnog grada Podgorice. 

Osnovni cilj studijske posjete je bio sticanje dodatnih znanja o praksi i iskustvu jednog moderno razvijenog  sistema socijalne i dječije zaštite, koji karakteriše u potpunosti razvijena mreža usluga na lokalnom nivou namijenjenih različitim grupacijama stanovništva i zadovoljavanju njihovih potreba od rođenja pa do smrti. U tom smislu delegacija je posjetila: pedijatrijski centar, pedagoško-terapeutski centar, rehabilitacioni centar, školu za edukaciju zanatskog kadra, dom za stara lica, klinički centar, psihjatrijsku bolnicu. Članovi delegacije imali su priliku da se upoznaju sa načinom rada  u navedenim institucijama koji je zasnovan na poštovanju najvećih standarda uz maksimalno uvažavanje dostojanstva korisnika i njihovih potreba. Pristup korisnicima zasnovan je i na vrijednostima koje baštine Franjevke iz Waldbreitbacha.

 

Takođe, delegacija je imala susrete sa ministarkom za rad, porodicu,prevenciju,socijalnu zaštitu i sport iz Saarlanda, kao i visokim predstavnicima lokalnih i regionalnih vlasti koji su članove delegacije upoznali sa načinom funkcionisanja sistema obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite u Njemčkoj koji se zasniva na principu decentralizacije tj.u neposrednoj nadležnosti je lokalnih vlasti. Po, zakonom utvrđenim, standardima, usluge u navedenim oblastima mogu organizovati: crkvene institucije, privatna lica, organizacija Crvenog krsta. Sredstva za funkcionisanje institucija obezbjeđuju se iz fondova – obaveznih i privatnih, donatorslih sredstava i sredstava izvođača – pružalaca usluga.

Tokom posjete navedenim institucijama vođeni su i razgovori o modalitetima saradnje. Naime, domaćini su izrazili spremnost da institucijama sistema u Crnoj Gori pruže podršku u uspostavljanju standarda u zaštiti ranjivih kategorija građana i ispunjavanja obaveza u pretpristupnoj fazi EU.

Prvog dana posjete članovi delegacije su imali priliku da se upoznaju sa radom Franjevačke misije sestara Waldbreitbach i ustanove Marienhaus – istorijski nastanak i razvoj ustanove, načela i principi rada, implementacija usvojenih načela kroz konkretan rad. Nakon toga uslijedile su posjete različitim institucijama:

Posjeta domu za stare – Margaretha-Flesch-Haus, Hausen,

 

            (osnovne karakteristike ustanove: kapacitet za 100 korisnika, 85 korisnika trenutno na smještaju, 75 osoba stalno zaposlenih, od toga 50 % je negovatelja/terapeuta, a ostalih 50% drugi sektori (socijalni radnici, specijalni pedagozi, voditelji sportskih aktivnosti, higijeničari, kuvari, radnici za održavanje ustanove . ..). Ustanova se finansira iz posebnog fonda u koji se izdvajaju sredstava od strane države, penzija korisnika može biti drugi izvor finansiranja, rodbina kojoj se odbija određeni procenat od plate, cijene usluga su različite i kreću se od 2500 € do 3600 € mjesečno, imaju jako dobru saradnju sa lokalnom zajednicom, vrtićima, školama.

Posjeta Marienhausklinik St.Jozef am Kohilhof Neunkirchen-Socijalpedijatrijski centar

 

U ovoj klinici brinu o licima koja su u teškom zdravstvenom stanju, imaju veliko palijativno odjelenje. Borba protiv bolova im je glavni cilj, kao i da sačuvaju dostojanstvo svakog  pacijenta. Pored stručnog osoblja imaju 30 obučenih volontera koji svakodnevno pomažu u radu, volonteri imaju 4 stručne osobe koje koordinišu njihov rad, imaju dobru saradnju sa porodicama, imaju dobro organozovanu ambulantnu službu i dobro organizovnu patronažnu službu koja ima veliki broj korisnika.

 

2 Ambulanta Hospica St.Jozef Neunkirchen, Dječji-Hospic Saar

 

Na ovoj klinici brinu o djeci i mladim ljudima koji imaju duševne, motoričke, razvojne bolesti, autizam, hiperaktivnost, emocionalne probleme i poremećaje, agresivnost, strah, depresiju, gastroenterologiju. Bave se prevencijom i intervencijom, ispitivanjima, istraživanjima. Imaju velike timove za rad sa djecom koje čine ljekari, medicinsko osoblje, pedagozi, logopedi, psiholozi, defektolozi.

Terapeutsko-pedagoški centar Wadgassen

 

Ova ustanova je  socio-pedagoški centar koji zbrinjavama mlade ljude i razvija prinicipe pedagoškog rada sa njima. Ustanova je otvorenog tipa, kapaciteta je 220 korisnika, sa 187 zaposlenih i 35 časnih sestara. U okviru ove ustanove funkcioniše 12 odvojenih odjelenja. Akcenat se stavlja na pedagoški, a manje zdravstveni sistem. Ustanova pruža mogućnost cjelodnevnog i višesatnog boravka, saradnja sa školama je jako dobra, jer imaju odličan program uključivanja i vraćanja djece i mladih u redovan obrazovni sistem, a takođe su razvili jak naučno – istraživački rad. Ustanova pruža usluge individualnog i grupnog rada sa korisnicima, a vrste usluga  zavise i od  razloga  zašto je dijete / mladi upućen u ustanovu. Mnogi vidovi rada sa korisnicima zasnivaju se na radnoj terapiji koja daje dobre rezultate.

Ustanova brine o mladim/maloljetnim majkama i pruža im mogućnost stanovanja uz podršku, o mladima koji imaju problem konzumiranja psihoaktivnih supstanci, problem alkoholizma, koji su u sukobu sa zakonom, koji su sa poremećajima u ponašanju, brinu o djeci iz poremećenih porodičnih odnosa.

 

Susret sa ministarkom za rad, porodicu, prevenciju, socijalnu zaštitu iz Saarlanda

 

Na sastanku sa ministarkom (A. Kramp – Karrenbauer) razmijenjena su mišljenja o mogućim vidovima saradnje između Njemačke i Crne Gore. Kako već u maju ove godine ministarka prelazi na funkciju premijerke u ovoj regiji, obećala je da će učiniti sve što je u njenoj moći kako bi razvila i unaprijedila saradnju sa našom zemljom, u raznim oblastima. Takođe je izrazila želju i da posjeti Crnu Goru.

Posjeta Centru za rehabilitaciju RheinWied

 

Ovaj Centar osnovan je 1999.godine, a važi za jedan od najsavremenijih, najorganizovanijih, najprestižnijih ustanova ovog tipa u Njemačkoj koji na jednom mjestu pruža mogućnost školovanja i mogućnost liječenja uz direktan nadzor i rad sa ljekarima. Svi koji su završili školovanje u ovom Centru odmah su i zaposleni u raznim zdravstvenim ustanovama.

 

Posjeta Marienhausklinik St.Elisabeth

 

Ovu kliniku karakteriše veoma stručno osoblje, izvanredni uslovi i posvećenost pacijentima, visok nivo pružanja usluga. Klinika je organizovana na bazi hotelskog smještaja visokog nivoa i čini se sve da se pacijentima omogući komoditet, konfor, ambijent, stručnost.  Struktura klinike ogleda se u: principima i načelima rada, strategijama, razvojnim ciljevima, međunarodnim standardima, spoljnoj evaluaciji postignuća. Na ovoj klinici ljekari pored razvoja u polju medicine, razvijaju i načela vjere koja su takođe važna za oporavak pacijenta.

 

Posjeta Školi za edukaciju zanatskog kadra

 

Posjeta Marienhausklinik St.Antonius Waldbreitbach - psihijatrijska bolnica

 

Ova ustanova ima 22 odjelenja psihijatrije, a u skladu sa potrebama korisnika, pružaju individualnu terapiju, od jednodnevnog do dugotrajnog tretmana liječenja. Odnos zaposlenih i pacijenata je 1:1, kapacitet je za 250 korisnika. Troškove liječenja i boravka pokriva zdravstveno osiguranje, a ako nisu osigurani onda socijalni fond. Ukupno angažovanih ljudi u ovoj ustanovi je od 240-250, od toga 15 ljekara, 150 onih koji su u službi pacijenta, kao i ostali vidovi stručnog osoblja (socijalni radnici, psiholozi...).

 

Susret sa predstavnicima lokalnih vlasti

Polazeći od činjenice da su članovi delegacije Crne Gore imali priliku da se neposredno upoznaju sa načinom rada u velikom broju institucija koje su na zavidnom nivou, uvjereni smo da će stečena iskustva kao i uspostavljena saradanja uticati na promjenu rada u nekim od naših institucija. Cijenimo da i ponuđena podrška domaćina, kroz preciziranje modaliteta saradnje u narednom periodu, može biti od višestrukog značaja za dalji razvoj našeg sistema socijalne i dječje zaštite, a prije svega razvoj specijalizovanih kadrova i promjene načina neposrednog rada sa vulnerabilnim kategorijama stanovništva.

Saopštenje o posjeti sačinilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja

biblioteka dugme mm1

daisy baner 1

Otvoreni smo za saradnju

Pozivamo:

- Predškolske ustanove u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju zajedno sa svojim vršnjacima;

- Inkluzivne škole u kojima su upisana djeca sa smetnjama u razvoju, kao i nastavnike nastavnike;

- Roditelje djece sa smetnjama u razvoju, kao i njihova udruženja;

- Fakultete kao i studente koji su spremni da volontiraju i obavljaju praksu u našoj Ustanovi;

- Međunarodne i nevladine organizacije koje se bave ovom problematikom;

- Dnevne centre;

- Resursne centre;

- Bivše kolege i učenike koji će svojom saradnjom doprinijeti razvoju Ustanove;

- Kolege iz drugih ustanova koji se bave istom ili sličnom problematikom;

- Pojedince koji prepoznaju rad i daju doprinos radu ustanove.

O LJUBAVI S LJUBAVLJU

  o-ljubavi-s-ljubavlju 

PREUZMITE NAŠ CD

Sunce-broj-16-1

  Casopis-SUNCE-BR-15-1

 

Casopis-SUNCE-BR-14-1

 

naslovna br13

Traži