Razvojni poremećaj koordinacije se definiše kao oštećenje motoričke koordinacije koja utiče na svakodnevne životne aktivnosti.

Simptomi razvojnih poremećaja koordinacije variraju od djeteta do djeteta. Djeca sa razvojnim poremećajima koordnacije često imaju poteškoće u zadacima koji uključuju male i velike mišiće, poput oblikovanja slova prilikom pisanja, bacanja ili hvatanja lopte ili zakopčavanja dugmadi. Zbog nerazvijene koordinacije djeca ne žele da učestvuju u aktivnostima u kojima su loši, pa to izbjegavanje može dovesti do konflikata ili odbacivanja od strane vršnjaka. Djeca koja imaju probleme u pisanju ili crtanju mogu biti obeshrabrena i tada često odustaju. Pokazalo se da loša motorička koordinacija može uticati na dječije samopouzdanje, uspješnost u grupi, školski uspjeh i u izboru slobodnih aktivnosti. Kod neke djece treba staviti naglasak na pisanje, dok kod druge djece problemi su vezani za opštu motornu koordinaciju. U radu sa djecom potrebno je uključiti stručnjake različitih profila: defektologa, logopeda, fizioterapeuta, radnog terapeuta, psihologa i dr.

Veoma je važno da se na vrijeme prepozna neadekvatan motorni razvoj, da se što ranije počne sa vježbama  i  tako se može uticati na bolju motoričku spretnost.