U petak, 17. maja 2019. godine u 8.15 časova u pratnji asistentkinja Medicinskog fakulteta u Foči Bojane Mastilo i Ivane Sretenović, studenti treće godine, studijskog programa specijalna edukacija i rehabilitacija - razvojni poremećaji, posjetili su Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica".

Ovom prilikom obišli su odjeljenja u kojima se realizuje poseban program vaspitno-obrazovnog rada kombinovane smetnje, odjeljenja osnovne i srednje stručne škole i kabinet asistivne tehnologije u školi i kabinete za izvođenje individualnih tretmana u internatu.

Kroz razgovor sa djecom, nastavnicima/ama, defektološkinjama, socijalnim/om radnikom/com, pedagoškinjom, psihološkinjom, logopetkinjama, fizioterapeutima i drugim zaposlenima, studenti su se upoznali sa osnovnim oblicima rada i organizacijom Ustanove.