SDC13386

Značajne odluke koje su prioritetne za rad i funkcionisanje Škole raspravlja i donosi  Školski odbor.  Komponenta profesionalnosti , humanosti sa ciljem da djeci sa smetnjama u razvoju pruže što bolji uslovi  za obrazovanje i rehabilitaciju . Ustanova je u procesu transformacije u savremeni Resursni centar, time je potreban dodatni napor da  se uskladi zakonska procedura sa radom Ustanove.